Pharmaceutical Chamber of Montenegro

VAŽNO – OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE U VEZI BODOVA I LICENCNE GODINE

Poštovani članovi,
Skupšina Farmaceutske komore Crne Gore, na elektronskoj sjednici od 04.12.2020.godine, donijela je odluku kojom se odobrava da farmaceuti koji nijesu prikupili propisani broj bodova za 2019.-2020. licencnu godinu iste  nadomjeste u narednoj godini, odnosno do kraja 2021. godine, u zavisnosti od datuma izdavanja licence, zbog vanrednih uslova rada farmaceuta – pandemije izazvane Covidom 19.
Farmaceuti će u narednoj 2021. godini imati obezbijeđen pristup platformi Farmaceutske komore Crne Gore, na kojoj će moći da ostvare edukacije koje će ujedno i zadovoljiti njihove potrebe za stručnim usavršavanjem, znanjima, vještinama, kompetencijama, a samim tim i ispunjavanje obaveza definisanih Pravilnikom.
U prilogu šaljemo obavještenje stručne službe Komore i zahtjev koji treba priložiti na način kako je navedeno,uz kopije sertifikata/potvrda o učešću na edukacijama.
Takođe, ukazujemo na obavezu farmaceuta da na kraju svake licencne godine uredno dostavljaju Komori zahtjev sa traženom dokumentacijom (kopija sertifikata ili potvrda).
Za vrijeme pandemije Corona virusa zahtjev i fotokopiju sertifikata farmaceuti dostavljaju preporučeno poštom, na adresu Komore (FKCG Podgorica, ul. Trg Nikole Kovačevica 12).

 

Napominjemo, da smo sa organizatorima stručnih skupova obavili razgovor i dostavili im pisane instrukcije u vezi dostavljanja sertifikata ili potvrda o učešću na edukaciji, u skladu sa Pravilnikom KFE.
Ujedno vas obavještavamo da stručna služba Komore neće raditi od 1. januara do 18. januara 2021.godine, zbog nastupajućih  praznika i godišnjeg odmora.
Hvala na razumijevanju!
Biljana Jablan, dipl.pravnik
Takođe u ovoj kategoriji