Poštovani,

Putem svojih web stranica EMA je dala saopštenje vezano za primjenu nesteroidnih antiinflamatornih ljekova kod pacijenata oboljelih od COVID 19.

Trenutno ne postoje naučni dokazi koji povezuju primjenu ibuprofena i pogoršanje bolesti COVID-19. EMA pomno prati daljnji razvoj epidemiološke situacije te će u procjenu uključiti sve nove podatke o ovom pitanju.

Komisija  za ocjenu rizika na području farmakovigilance (PRAC) pri EMA započela je u maju 2019. godine ocjenu podataka o nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima ibuprofenu i ketoprofenu iniciranu  anketom koju je sprovela Francuska agencija za ljekove (ANSM). Navedena anketa sugeriše kako primjena ovih ljekova dovodi do pogoršanja ovčjih boginja  i nekih bakterijskih infekcija, ne i COVID19.

Prilikom započinjanja liječenja za povišenu tjelesnu temperaturu ili bol povezanu s COVID-19, pacijenti i zdravstveni radnici  treba da razmotre sve dostupne terapijske opcije, uključujući paracetamol i nesteroidne antiinflamatorne ljekove. U informacijama o lijeku (sažetak karakteristika lijeka) navedeni su podaci o efikasnosti  primjene određenog lijeka i mogućim neželjenim dejstvima, koji se uzimaju u obzir zajedno s kliničkim smjernicama za liječenje, koje većinom preporučuju paracetamol kao prvu terapijsku opciju kod bola ili povišene tjelesne temperature.

U skladu s kliničkim smjernicama za liječenje, pacijenti i zdravstveni radnici  mogu nastaviti s primjenom nesteroidnih antiinflamatornih ljekova poput ibuprofena, u skladu s podacima navedenima u informacijama o lijeku. Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da te ljekove  treba  koristiti u najmanjoj efikasnoj  dozi kroz najkraće moguće razdoblje.

Temeljem svega navedenog, trenutno ne postoje razlozi da pacijenti koji uzimaju ibuprofen prekinu svoje liječenje, što je posebno važno za bolesnike koji primjenjuju ibuprofen ili druge nesteroidne antiinflamatorne  ljekove u liječenju hroničnih bolesti. Pacijenti koji imaju pitanja u vezi primjene lijeka treba da  se obrate svom ljekaru  ili farmaceutu.

Nastavno na ocjenu ibuprofena i ketoprofena koju trenutno sprovodi EMA ističe se potreba za sprovođenjem epidemioloških studija kako bi se omogućili adekvatni dokazi o mogućem uticaju nesteroidnih antiinflamatornih ljekova na prognozu bolesti  COVID-19. 

Više informacija je dostupno pod sledećim linkom:

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19