Skupština

Skupština Komore ima 37 članova.

Skupština Komore:

•Donosi Statut Komore i druga akta, •Donosi Kodex farmaceutske zdravstvene etike, •Propisuje način i postupak upisa i brisanja iz Registra, •Donosi Plan i program aktivnosti Komore, •Donosi Poslovnik o radu, •Donosi Pravilnik o organizaciji , postupku i načinu rada Suda Komore, •Donosi finansijski plan i usvaja Završni račun Komore, •Bira i razrješava Predsjednika i Zamjenika predsjednika Komore, •Bira i razrješava članove Izvršnog odbora Komore, •Imenuje i razrješava Sekretara Komore, •Bira i razrješava Tužioca i članove Suda Komore, •Bira i razrješava Predsjednike i članove stalnih i povremenih komisija Komore i njihove zamjenike, •Razmatra izvještaje organa i radnih tijela, •Donosi Odluke o raspuštanju Skupštine i prijevremenim izborima, •Razmatra, donosi zaključke, utvrđuje stavove i daje mišljenje u vezi pitaja načajnih za rad Komore i zdravstva i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.