Registracija novih korisnika

Za registraciju koristite 'formu - registracioni online obrazac'. Nakon prijema popunjene prijave, podatke o uspješno obavljenoj registraciji dobićete putem kontakt e-mail adrese koju unosite pri registraciji. Registracija se može i odbiti, a da pri tome dati korisnik dobija pismeno obavještenje putem e-mail adrese.

Registracija novih korisnika: REGISTRACIJA