Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Raspisani Izbori 2018

Poštovani članovi Komore,

shodno Statutu Komore, Poslovniku o radu Skupštine Komore  i  Dopuni  Pravilnika o izboru članova Skupštine (sajt Komore www.fkcg.org) obavještavamo Vas da će se u skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za nove članove Skupštine br. 84/18  od 22.03.2018.  i čl. 5, čl. 10  i čl. 19 Dopune Pravilnika o izboru članova Skupštine Komore održati izbori za nove članove Skupštine Komore.

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine (u attach.) vršiće se izbor organa Komore (Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud Komore i Tužilac komore i Komisija – komisija za stručna pitanja i dodjelu nagrada, za etička pitanja, za ekonomska pitanja, za privatnu praksu, za kontinuiranu edukaciju, za izdavačku djelatnost i za uništavanje faksimila) i prijava uz uslove predviđene istim, na način predviđen članom 20 navedenog Poslovnika.


Izvod iz člana 20.

Organi Komore su: Izvršni odbor, Sud Komore, Tužilac i Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje Komore.

Za članove organa Komore i komisije se može kandidovati svaki član Komore, ako njegovu kandidaturu podrži najmanje 10 (deset) članova Komore sa područja njegove izborne jedinice, kao i ako ispunjava sledeće uslove:

  • farmaceut sa radnim iskustvom dužim od  10 godina i
  • dokaz da  nije povrijedio Kodeks farmaceutske etike.

Ukoliko predsjednik Komore nađe opravdanim, komisija za izdavačku djelatnost i komisija za kontinuiranu edukaciju zbog funkcionalnosti može ostati nepromijenjena.

Na način predviđen članom 15, 16, 17, 18, 19 istog poslovnika vršiće se izbor Predsjednika i zamjenika Skupštine i  Predsjednika Komore i to na predlog  novoizabranih članova Skupštine 15 dana prije održavanja konstitutivne sjednice pisanim predlogom.

Glasanje na izborima koji se održavaju  u srijedu  18.04.2018. u 8 izbornih jedinica održaće se  u periodu od  10- 17 časova shodno Odluci o početku i završetku glasanja (u attach.).


ČLAN 5.

PRAVO  DA  BIRA I  DA BUDE BIRAN  ZA  ČLANA SKUPŠTINE  IMA DIPL. FARMACEUT  KOJI  JE ČLAN  KOMORE.

NA IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE KOMORE NAĆI ĆE SE KANDIDATI KOJI SU SE PRIJAVILI POPUNJAVANJEM KANDIDACIONIH LISTIĆA ZA IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE U ROKU PREDVIĐENOM ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE – KANDIDACIONOG LISTIĆA.

PRIJAVA SE VRŠI POPUNJAVANJEM I PROSLEĐIVANJEM KANDIDACIONOG LISTIĆA.

NA E-MAIL ADRESU KOMORE , NEPOSREDNOM PREDAJOM ILI PREPORUČENO POŠTOM NA ADRESU FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE .

OBRAZAC KANDIDACIONOG LISTIĆA ĆE SE PREUZIMATI SA SAJTA KOMORE WWW.FKCG.ORG.


ČLAN10.

DOSTAVU OBAVJEŠTENJA BIRAČIMA O DANU , VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA IZBORA OBAVLJA STRUČNA SLUŽBA KOMORE ELEKTRONSKIM PUTEM (E-MAIL) I POSTAVLJANJEM NA INTERNET PREZENTACIJI KOMORE.


ČLAN 19.

BIRAČKA MJESTA U IZBORNIM JEDINICAMA OTVARAJU  SE  I  ZATVARAJU  U  VRIJEME  KOJE  UTVRĐUJE  IZBORNA KOMISIJA  U SKLADU SA ODLUKOM O POČETKU I ZAVRŠAVANJU GLASANJA.

BROJ BIRAČKIH MJESTA UTVRĐUJE SE ODLUKOM O UTVRĐIVANJU BROJA BIRAČKIH MJESTA U IZBORNIM JEDINICAMA NA KOJIMA ĆE SE GLASATI I VRŠITI IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE.


U skladu sa tim pozivamo sve članove Komore (farmaceuti sa Licencom za rad Farmaceutske komore Crne Gore ) da se prijave ukoliko žele da budu birani za izbor članova Skupštine Komore, kao i organa Komore,  na nivou svih opština u Crnoj Gori (državni i privatni sektor) – 8 izbornih jedinica na 10 biračkih mjesta.

Rok za prijavu je od 23.03.2018. zaključno sa 02.04.2018. godin

Napomena: Na sajtu Komore je obrazac kandidacionog listića koji se može direktno popuniti i automatski proslijediti putem on-line forme na e-mail Komore (pratiti instrukcije na sajtu).

Takođe možete preuzeti i PDF obrazac koji možete popuniti elektronski i poslati kao attach. putem e-maila ili ga popunjenog odštampati i poslati fax-om ili poštom. Popunjeni i odštampani PDF obrazac možete i lično predati u prostorijama Komore.

U attach. u su donešene odluke u vezi sprovođenja izbornog postupka i izgled kandidacionog listića koji ispunjavate.

Primjer popunjenog listića – DOWNLOAD

(pogledati u attach. mejla odluku o utvrđivanju broja biračkih mjesta).


Odluka –  o raspisivanju Izbora i imenovanju članova Izborne komisije

Odluka –  o početku i završetku glasanja

Odluka – o utvrđivanju broja biračkih mjesta u izbornim jedinicama

NOVI  POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE  FARMACEUTSKE KOMORE

Važeči  PRAVILNIK o izboru članova Skupštine KOMORE


KANDIDACIONI LIST – online prijava & preuzimanje PDF obrasca