Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PODNOŠENJE DOKAZA O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI: 19. AVGUST – 22. OKTOBAR

Poštovane koleginice i kolege,
Shodno Pravilniku  o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja član Komore (domaci i strani) kome je izdata licenca u sledećim periodima:
15.10.2018-15.10.2025
17.10.2018-17.10.2025
18.10.2018-18.10.2025
19.10.2018-19.10.2025
22.10.2018-22.10.2025
je obavezan da jednom godišnje, odnosno najkasnije u roku od 90 dana prije isteka postavljenog roka dostavi Komori dokaze o predavanjima kojima je prisustvovao uz zahtjev za prijavu i vrednovanje stručnog usavršavanja.
Rok za podnošenje dokaza Komori (dostavljanje dokumentacije stručnoj službi Komore, ne putem e-maila) počinje teći od 19. avgusta do 15. odnosno 22. oktobra 2019. godine.
Farmaceuti čija licenca je izdata nakon 22. oktobra dobiće obavještenje i rok za koji treba da dostave dokaze o prisustvu edukacijama.(vidjeti spisak)
Dokazi o edukaciji koje ste dužni da podnesete u navedenom periodu od 90 dana, mogu se dopunjavati novim potvrdama o učešću(ukoliko u tom periodu bude novih predavanja) zaključno sa 15. odnosno 22. oktobrom 2019. godine.
Potvrda odnosno sertifikat treba da sadrži:
  • Naziv i logo organizatora, mjesto i datum održavanja, ime i prezime farmaceuta, naziv teme, vrsta stručnog usavršavanja, broj akta i datum vrednovanja stručnog usavršavanja, broj dodijeljenih bodova i potpis sa pečatom organizatora.
  • Kompletan spisak sa imenima licenciranih farmaceuta (zbog lakšeg uvida) u prilogu. Žutom bojom su označeni farmaceuti koji u navedenom roku ne treba još da predaju dokumentaciju. O svim narednim periodima bićete obavještavani
Važno: Za predavanja koja su pohađana van zemlje neophodno je priložiti pored potvrde i program edukacije shodno novom Pravilniku.
Napomena: Ako farmaceut iz opravdanih razloga(bolovanje duže od 6 mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i sl.) nije ostvario navedene uslove, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi.
U prilogu Pravilnik i spisak farmaceuta po periodima izdavanja.
Molimo za potvrdu prijema e-maila.
Obavještenje sa spiskom dostupno na sajtu Komore
Takođe u ovoj kategoriji