Organi Komore

Organi Komore su:

•Skupština,

•Predsjednik,

•Izvršni odbor,

•Sud Komore,

•Tužilac i

•Nadzorni odbor za finansijsko poslovanje Komore.

Mandat članovima Skupštine i drugih organa Komore traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.