Pharmaceutical Chamber of Montenegro

INFO ZA LICENCE

Poštovani,

U Službenom listu br. 57/18 objavljen je Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad farmaceuta sa obrascima zahtjeva.

Direktni link na koji se može popuniti evidencioni list: LINK

Takođe online se može popuniti i zahtjev za izdavanje licence (državljani CG i strani) – DRŽAVLJANI CG LINKSTRANI DRŽAVLJANI LINK

Zahtjeve i evidencioni list za licencu možete slati putem e-maila, online putem sajta komore, preporučeno ili lično.

NAPOMENA: samo farmaceuti koji prvi put predaju za licencu dostavljaju cijelu dokumentaciju iz zahtjeva. Svi ostali koji već imaju licencu, dostavljaju samo zahtjev i evid. list uz uplate taksi za licencu i članarinu.

Takođe u ovoj kategoriji