Pharmaceutical Chamber of Montenegro

U susret III Kongresu farmaceuta Crne Gore, Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) poziva farmaceute da aktivno učestvuju u sistemu praćenja bezbjednosti ljekova u prometu.

U saradnji sa Farmaceutskom komorom Crne Gore, CALIMS sprovodi kampanju o značaju i ulozi farmaceuta u sistemu farmakovigilance. Zbog direktnog kontakta sa pacijentom, farmaceuti su često u prilici da uoče, zabilježe i prijave sumnju na neželjeno dejstvo lijeka. Osim toga, adekvatnim informisanjem pacijenata o pravilnom načinu primjene lijeka, farmaceuti mogu spriječiti ispoljavanje nepotrebnih neželjenih dejstava.

Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka farmaceuti mogu prijaviti CALIMS pomoću obrasca za prijavu (dostupan na www.calims.me), aplikacije za online prijavu (kojoj se pristupa takođe preko portala CALIMS), kao i putem informacionog sistema AU Montefarm.

Za potrebe kampanje CALIMS je prilagodila materijale kreirane od strane Uppsala Monitoring Centra (UMC) – kolaborativnog centra Programa Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova.