Pharmaceutical Chamber of Montenegro

OBAVJEŠTENJE O GODIŠNJEM ODMORU

Ostale važne informacije

Poštovani -e ,

Stručna služba Komore biće na godišnjem odmoru u periodu od 30. jula – 17-og avgusta 2018.  Sa radom počinjemo 20. avgusta (ponedeljak) 2018.Za informacije i pitanja možete nam se obratiti putem e-maila Komore.

VAŽNO: Rok za predaju zahtjeva  i evidencionog lista, uz uplatu takse (shodno Odluci u prilogu) za izdavanje novog obrasca licence za rad je od 24. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2018. godine.

  1. Obavezu da predaju zahtjev za licencu za rad, odnosno privremenu licencu za rad imaju svi  farmaceuti-  domaći i strani državljani koji rade u apoteci, bolničkoj apoteci i laboratoriji koji neposredno obavljaju zdravstvenu zaštitu;
  2. Farmaceuti (državljani CG) koji su prvi put predali za licencu i dobili samo rješenje (računajući od 12.03.2018. godine i koji su uplatili takse po osnovu nove odluke o licencama) dovoljno je da podnesu samo zahtjev da bi im izdali novo rješenje odnosno licencu, koje će sadržati odredbe novog pravilnika o postupku izdavanja licenci;
  3. Strani državljani koji su prvi put predali za licencu ili produžetak licence i dobili samo rješenje, a uplatili su taksu, računajući od 12.03.2018. godine, takođe podnose samo zahtjev i evidencioni list, osim ako im do gore navedenog roka nije istekao boravak);
  4. U prilogu e-maila zahtjevi i odluka o visini nadoknade za licence (50,00 eura za državljane Crne  Gore i 100,00 eura za strane državljane); i
  5. Godišnja članarina iznosi i dalje 60,00 eura.
  6. Bliže informacije fkcg.org

Napomena: Molimo da zahtjev ne predajete prije termina koji je gore naveden.

Termini za izdavanje rješenja i  licenci, kojom prilikom ćete vraćati Komori stare licence, biće naknadno određeni.

  • Tumačenje zakonskih odredbi (Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Sl. list 44/18 od od strane Ministarstva zdravlja: Odredba člana 2 ne odnosi se na farmaceute, nego samo na doktore medicine, odnosno Ljekarsku komoru.

Članom 1 Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, broj 44/18) propisano je da se zahtjev za izdavanje licence za rad zdravstvenih radnika mora podnijeti nadležnoj komori do 30.septembra 2018.godine.

  • Napomena: U prilogu novi zakon (odredbe člana 180 b su član 1 izmjene, dok  se član 180 c i član 180 d  ne odnose na farmaceute već samo na ljekare(član 2 izmjene zakona)

S poštovanjem,

Biljana Jablan, dipl. pravnik

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore 


DOKUMENTI /prilog/

Takođe u ovoj kategoriji